Termeni și condiții

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.fpd.ro și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului www.fpd.ro și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de „Politica de Confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului www.fpd.ro își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea „Termeni și condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

Prezentare

Site-ul www.fpd.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Platforma sau Site-ul) sunt proprietatea directă a societății Fabrica de Produse Digitale SRL, o societate română cu sediul social în Municipiul Călărași, Strada Rozelor, Nr. 42bis, Camera 1, jud. Călărași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Călărași Nr. J51/693/2019, Cod Unic de Înregistrare: 41500879, e-mail office@fpd.ro, nr. tel. +40 (724) 004 263. (Denumita in continuare „Societatea” sau „FPD”)

Prin intermediul site-ului Fabrica de Produse Digitale SRL vă prezintă și vă pune la dispoziție servicii specifice tehnologiei digitale, precum servicii de web design, de realizare/administrare website-uri și magazine online, promovare online, mentenanță website-uri, fotografie de produs profesionala.

Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de FPD, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte pentru serviciile cu executare imediată, precum realizarea de website-uri.

FPD poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care FPD are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.

Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.

Orice tip de promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.

Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contactați-ne” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contactați-ne” din Platformă.

Condiții de utilizare

Utilizarea Platformei în vederea solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel societatea sau afiliații acesteia.

FPD își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a FPD, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele FPD sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Accesarea serviciilor

Pentru a beneficia de serviciile prestate de catre FPD, precum realizare website, realizare magazin online, optimizare website, optimizare motoare de căutare (SEO), etc.., aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea FPD.

În vederea solicitării de ofertă, la secțiunea dedicată pe site serviciilor menționate anterior, aveți la dispoziție un buton de solicitare ofertă („Cere ofertă, Alege serviciul, Trimite cererea”) pe care îl puteți selecta, urmând a completa toate datele solicitate în formularul generat, în scopul stabilirii unei oferte și contactării dumneavoastră de către FPD. Totodată, pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta Societatea la datele menționate în secțiunea „Contactați-ne” de pe site.

Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către Societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, Utilizatorul va fi contactat de FPD în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

Prețuri / Facturi / Plăți

Prețul Serviciilor este afișat in Euro cu TVA. FPD va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii. Aceasta modificare nu va afecta contractele în desfășurare.

Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate sau care urmează a fi livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Prestator.

Plata serviciilor se realizează exclusiv prin transfer bancar după emiterea facturii către utilizator.

Dreptul de retragere al utilizatorului și de anulare a contractului

Vă informăm că potrivit legislației aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate la distanță, Consumatorilor nu le este garantat un drept de retragere din Contract și de rambursare a prețului achitat Prestatorului.

Publicitate

Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin abonarea la newsletter.

Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale printr-o sesizare trimisă electronic la office@fpd.ro

Răspunderea

Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.

Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sale.

Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează site-ul.

Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Sesizări & Reclamații

Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul ne poate contacta pe email la office@fpd.ro.

Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la Contract, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată anterior. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către FPD date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Forță majoră

Noul Cod civil defineşte forţa majoră. Astfel art. 1351 alin. (2) prevede: „Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”. Textul reproduce întocmai definiţia forţei majore formulată de doctrina de specialitate sub imperiul vechiului Cod civil.

Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul Contract este supus legii române. FPD și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.